Spring Cloud Là Gì? Khái Niệm, Mục Tiêu Và Ứng Dụng

30 Tháng Tám, 2023

Spring Cloud là gì? Spring Cloud cung cấp các công cụ cho các nhà phát triển để nhanh chóng xây dựng các mẫu thiết kế phổ biến trong các hệ thống phân tán. Đây là một khái niệm quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web hiện đại. Hãy cùng Website Chuyên Nghiệp tìm hiểu chi tiết về khái niệm này nhé.

Tổng quan về Spring Cloud là gì?

Tổng quan về Spring Cloud là gì?
Tổng quan về Spring Cloud là gì?

Spring Cloud cung cấp các công cụ cho các nhà phát triển để nhanh chóng xây dựng các mẫu thiết kế phổ biến trong các hệ thống phân tán. Bao gồm quản lý cấu hình, khám phá dịch vụ, ngắt mạch, định tuyến thông minh, micro-proxy, bus điều khiển, mã thông báo một lần, khóa toàn cầu, bầu cử lãnh đạo, phiên phân tán và trạng thái cụm.

Quản lý hệ thống phân tán dẫn đến các mẫu mẫu boilerplate. Sử dụng Spring Cloud, các nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng các dịch vụ và ứng dụng thực hiện các mẫu này. Chúng sẽ hoạt động tốt trong bất kỳ môi trường phân tán nào, bao gồm desktop của nhà phát triển, các trung tâm dữ liệu và các nền tảng như Cloud Foundry.

Spring Cloud xây dựng trên Spring Boot bằng cách cung cấp một bộ thư viện cải thiện hành vi của một ứng dụng khi được thêm vào classpath. Bạn có thể tận dụng hành vi mặc định để tạo một dự án khởi đầu nhanh chóng. Sau đó khi cần, bạn có thể cấu hình hoặc mở rộng nó để tạo ra một giải pháp tùy chỉnh.

Hệ sinh thái Spring không xây dựng tất cả các thành phần cần thiết để xây dựng một ứng dụng Microservices. Thay vào đó, có một kho thành phần cho Microservices ban đầu được phát triển bởi Netflix trong nhà để xây dựng dịch vụ phát trực tuyến phổ biến của họ và sau đó được công bố công khai dưới tên Netflix OSS (Open Source Software). Và Spring đơn giản là bao bọc chúng và sử dụng chúng trong hệ sinh thái của Spring (tất nhiên Spring cũng bao bọc nhiều thành phần khác). Bằng cách kết hợp Spring Boot, Spring Cloud và Netflix OSS, sẽ cung cấp các công cụ và tài liệu cần thiết nhất để giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng xây dựng Microservices của mình.

Vậy Spring Cloud là gì? Nó là một dự án con nằm trong dải chính của Spring IO (Spring IO Umbrella) và nó là chính một cái dải, một cái dải phụ (Sub-Umbrella).

Mục tiêu của Spring Cloud

Mục tiêu của Spring Cloud
Mục tiêu của Spring Cloud

Spring Cloud là một công nghệ phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng phân tán. Một ứng dụng được coi là phân tán khi các phần của nó có thể được phát triển bằng các ngôn ngữ khác nhau và triển khai trên các máy chủ khác nhau. Do đó, mục tiêu của Spring Cloud là làm thế nào để các thành phần của ứng dụng có thể giao tiếp với nhau.

Tính năng của Spring Cloud

Spring Cloud tập trung vào cung cấp trải nghiệm tốt cho các trường hợp điển hình và có cơ chế mở rộng cho các trường hợp khác.

  • Distributed/versioned configuration
  • Service registration and discovery
  • Routing
  • Service-to-service calls
  • Load balancing
  • Circuit Breakers
  • Global locks
  • Leadership election and cluster state
  • Distributed messaging

Spring Cloud tiếp cận theo phương pháp Khai báo (Declarative), và thường bạn có thể đạt được nhiều tính năng chỉ với một thay đổi classpath hoặc một chú thích (annotation).

Main Projects – Các dự án chính của Spring Cloud

Main Projects - Các dự án chính của Spring Cloud
Main Projects – Các dự án chính của Spring Cloud

Spring Cloud Config

Centralized external configuration management backed by a git repository. The configuration resources map directly to Spring `Environment` but could be used by non-Spring applications if desired.

Spring Cloud Netflix

Integration with various Netflix OSS components (Eureka, Hystrix, Zuul, Archaius, etc.).

Spring Cloud Bus

An event bus for linking services and service instances together with distributed messaging. Useful for propagating state changes across a cluster (e.g. config change events).

Spring Cloud for Cloud Foundry

Integrates your application with Pivotal Cloud Foundry. Provides a service discovery implementation and also makes it easy to implement SSO and OAuth2 protected resources.

Spring Cloud Open Service Broker

Provides a starting point for building a service broker that implements the Open Service Broker API.

Spring Cloud Cluster

Leadership election and common stateful patterns with an abstraction and implementation for Zookeeper, Redis, Hazelcast, Consul.

Spring Cloud Consul

Service discovery and configuration management with Hashicorp Consul.

Spring Cloud Security

Provides support for load-balanced OAuth2 rest client and authentication header relays in a Zuul proxy.

Spring Cloud Sleuth

Distributed tracing for Spring Cloud applications, compatible with Zipkin, HTrace and log-based (e.g. ELK) tracing.

Spring Cloud Data Flow

A cloud-native orchestration service for composable microservice applications on modern runtimes. Easy-to-use DSL, drag-and-drop GUI, and REST-APIs together simplifies the overall orchestration of microservice based data pipelines.

Spring Cloud Stream

A lightweight event-driven microservices framework to quickly build applications that can connect to external systems. Simple declarative model to send and receive messages using Apache Kafka or RabbitMQ between Spring Boot apps.

Spring Cloud Stream App Starters

Spring Cloud Stream App Starters are Spring Boot based Spring Integration applications that provide integration with external systems.

Spring Cloud Task

A short-lived microservices framework to quickly build applications that perform finite amounts of data processing. Simple declarative for adding both functional and non-functional features to Spring Boot apps.

Spring Cloud Task App Starters

Spring Cloud Task App Starters are Spring Boot applications that may be any process including Spring Batch jobs that do not run forever, and they end/stop after a finite period of data processing.

Spring Cloud Zookeeper

Service discovery and configuration management with Apache Zookeeper.

Spring Cloud for Amazon Web Services

Easy integration with hosted Amazon Web Services. It offers a convenient way to interact with AWS provided services using well-known Spring idioms and APIs, such as the messaging or caching API. Developers can build their application around the hosted services without having to care about infrastructure or maintenance.

Spring Cloud Connectors

Makes it easy for PaaS applications in a variety of platforms to connect to backend services like databases and message brokers (the project formerly known as “Spring Cloud”).

Spring Cloud Starters

Spring Boot-style starter projects to ease dependency management for consumers of Spring Cloud. (Discontinued as a project and merged with the other projects after Angel.SR2.)

Spring Cloud CLI

Spring Boot CLI plugin for creating Spring Cloud component applications quickly in Groovy

Spring Cloud Contract

Spring Cloud Contract is an umbrella project holding solutions that help users in successfully implementing the Consumer Driven Contracts approach.

Spring Cloud Gateway

Spring Cloud Gateway is an intelligent and programmable router based on Project Reactor.

Spring Cloud OpenFeign

Spring Cloud OpenFeign provides integrations for Spring Boot apps through autoconfiguration and binding to the Spring Environment and other Spring programming model idioms.

Spring Cloud Pipelines

Spring Cloud Pipelines provides an opinionated deployment pipeline with steps to ensure that your application can be deployed in zero downtime fashion and easilly rolled back of something goes wrong.

Spring Cloud Function

Spring Cloud Function promotes the implementation of business logic via functions. It supports a uniform programming model across serverless providers, as well as the ability to run standalone (locally or in a PaaS).

Website Chuyên Nghiệp hi vọng với những thông tin của bài viết trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Spring Cloud là gì? Cùng các mục tiêu, ứng dụng và các dự án khác trong lập trình.